تست جوش و بازرسی سازه

بازرسی جوش (Welding Inspection)

به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام می شود که این بررسی ها از جمله وظایف یک بازرس جوش است.

در واقع می توان گفت فرآیند های جوشکاری مانند دیگر پروسه های صنعتی دارای اصول و استاندارد های مشخصی می باشد. سازه های جوش شده در مراحل مختلف کار و همچنین در خاتمه جوشکاری نیازمند بازرسی هستند.

برای اطمینان یافتن از حصول کیفیت قابل قبول و مناسب در قطعات مختلف جوش شده، لازم است دستورالعمل های مربوط به جوشکاری بخوبی اجرا شوند.

اهداف کنترل کیفیت و بازرسی سازه های فلزی و جوش

بازرسی های لازم از قبیل کنترل ابعادی ، جوش ، پیچ و مهره ، رنگ ، لمینیشن و … که با توجه به نوع کار انجام شده از قبیل سازه های ساختمانی و یا پایپینگ و با توجه به درخواست کارفرما و استانداردهای مربوطه به هر آیتم تستهای مورد نظر صورت میگیرد و نتایج آن به صورت مکتوب به جهت حصول اطمینان ارائه میگردد .

بازرسی یک پروژه فلزی به جهت حصول اطمینان از کیفیت جوش شامل ۳ مرحله می باشد:

۱- بازرسی قبل از جوشکاری
۲- بازرسی در حین جوشکاری
۳- بازرسی بعد از جوشکاری

اهداف کنترل کیفیت و بازرسی جوش سازه های فلزی – تست جوشکاری – جوشکاری سازه -بازرسی سازه

بازرسی های لازم از قبیل کنترل ابعادی ، جوش ، پیچ و مهره ، رنگ ، لمینیشن و … که با توجه به نوع کار انجام شده از قبیل سازه های ساختمانی و یا پایپینگ و با توجه به درخواست کارفرما و استانداردهای مربوطه به هر آیتم تستهای مورد نظر صورت میگیرد و نتایج آن به صورت مکتوب به جهت حصول اطمینان ارائه میگردد . بازرسی جوش – تست جوشکاری – جوشکاری سازه – بازرسی سازه

بازرسی سازه -تست جوشکاری – جوشکاری سازه – بازرسی یک پروژه فلزی به جهت حصول اطمینان از کیفیت جوش شامل ۳ مرحله می باشد:

۱- بازرسی قبل از جوشکاری
۲- بازرسی در حین جوشکاری
۳- بازرسی بعد از جوشکاری

جوشکاری